عناوین و سرفصل های آزمایش های مربوط به دبیرستان

الف ) اول دبیرستان

1- شیمی

کد شماره 1 - شناخت و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

کد شماره 2- قطبی بودن آب - کشش سطحی آب - رسانایی الکتریکی آب

کد شماره 3 - مشخص کردن گاز حل شده در نوشابه - نرم کردن آب

کد شماره 4 - محلول سیر شده و فرا سیر شده 

کد شماره 5 - معرف ها ( شناساگرها )

کد شماره 6 - قانون  شارل و قانون بویل

کد شماره 7 - تهیه و شناسایی گاز اکسیژن - تهیه و تولید گاز هیدروژن 

کد شماره 8 - تهیه و تولید گاز کربن دی اکسید - تولید کف

2-  علوم زیستی و بهداشت اول دبیرستان

کد شماره 9 چگونگی کار با میکروسکوپ و مشاهده سلول گیاهی و جانوری و مقایسه آن ها با یکدیگر د رزیر میکروسکوپ

کد شماره10- پی بردن به قسمت های مختلف ساختمان داخلی برگ با استفاده از مقطع گیری از آن و مشاهده در زیر میکروسکوپ

کد شماره 11 مطالعه انواع سلول های خونی و مقایسه آن  ها در زیر میکروسکوپ

کد شماره 12 مشاهده انواع باکتری ها و کپک نان در زیر میکروسکوپ

کد شماره 13 شناسایی ساختمان DNA و چگونگی تقسیم میتوز با استفاده از مدل مربوط به آن ها

3- فیزیک

کد شماره 14 - فصل اول - تبدیل انرژی ها ( دستگاه وزنه و فنر ، آونگ ، سطح شیب دار و تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی )

کد شماره 15 - فصل دوم - دما و گرما ، ساختمان دماسنج ، معرفی انواع دماسنج ، تعیین دمای تعادل و تعادل گرمایی ، آهنگ رسانش گرمایی ، آب رسانای ضعیف گرما ، هوا رسانای ضعیف گرما و تعیین انرژی گرمایی و ...

کد شماره 16 - فصل سوم - الکتریسیته ( اثر باردار کردن میله ها و نیروی بین آن ها ، معرفی الکتروسکوپ و کاربرد آن ، باردار کردن فلزات به روش القا)

کد شماره 17 - الکتریسیته جاری ، مولدها ، مدار ساده ، کلید ، باطری ، لامپ ، لامپ های متوالی و موازی ، تبدیل انرژی الکتریکی به گرما به وسیله کالری متر

ب ) دوم دبیرستان

1- شیمی

کد شماره 18 - شناخت و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی - اشعه کاتدی

کد شماره 19 - الکترولیز و بررسی خواص عناصر اول و دوم 

کد شماره 20 -بررسی فعالیت های شیمیایی هالوژن ها و بررسی روند تناوبی

کد شماره 21 - واکنش منیزیم با کربن دی اکسید - بررسی رسانای الکتریکی محلول ترکیب های یونی

کد شماره 22 -تعیین تعداد ملکول های آب متبلور

2-  زیست شناسی

کد شماره23 چگونگی کار با میکروسکوپ و مشاهده سلول گیاهی و جانوری و مقایسه آن ها با یکدیگر د ر زیر میکروسکوپ

کد شماره 24- چگونگی طرز تهیه اسلاید میکروسکوپی از انواع بافت های گیاهی و مقایسه آن ها با یکدیگر با استفاده از میکروسکوپ

کد شماره 25  مشاهده انواع بافت های جانوری در زیرمیکروسکوپ

کد شماره 26   مشاهده روپوست برگ تره ، بافت گیاه گوجه فرنگی و عمل تورژسانس و پلاسمولیز در زیر میکروسکوپ

کد شماره 27 تشریح قلب و کلیه گوسفند

کد شماره 28 مشاهده انواع سلول های خونی در زیر میکروسکوپ و چگونگی تشخیص گروه های خونی

3- فیزیک

کد شماره 29 - فصل اول - معرفی و سایل اندازه گیری و کاربردهای آن

کد شماره 30 - فصل دوم - حرکت مستقیم الخط ، حرکت یکنواخت ، حرکت تیغه های فلزی و گلوله روی ریل چوب پرده با ضربه با استفاده از تخت هوا برای اندازه گیری سرعت متوسط و تهیه جدول

کد شماره 31 - حرکت مستقیم الخط شتابدار ، استفاده از تخت هوا با روی ریل چوب پرده و تهیه جدول ، اندازه گیری شتاب هنگام حرکت جسم بر روی سطح شیب دار و ترسیم نمودار

کد شماره 32 - تعیین برآیند نیروها به کمک تیرچه یا تخته نیروها ، محاسبه برآیند بر زوایای قائمه و° 120 و محاسبه شتاب قطعات چوبی به کمک نخ و قرقره و تهیه جدول

کد شماره 33 - محاسبه سرعت سقوط اجسام به کمک پایستگی انرژی ، محاسبه ضریب سختی فنر و نیروی اصطکاک وزنه و سطح افقی

کد شماره 34 - مشاهده سطح جیوه و آب در لوله باریک ، شناور ساختن تیغ و سوزن روی سطح آب و مایعات دیگر ، خاصیت مویینگی و بالا آمدن آب در لوله های باریک ، استفاده از خلاء در کاهش فشار نیم استوانه ها

کد شماره 35 - فشار مایعات ، محاسبه فشار هوا ، لوله های مرتبط ، لوله های U شکل و اصل پاسکال

کد شماره 36 - معرفی کالری متر و اندازه گیری ارزش آبی آن ، اندازه گیری ظرفیت گرمایی فلز

کد شماره 37 -محاسبه ی گرمای نهان و ویژه ذوب یخ ، انبساط جامدات و مایعات

ج ) سوم دبیرستان

1- شیمی

کد شماره 38 - درصد خلوص ، بازده علمی واکنش ، محلول سازی از مایعات

کد شماره 39 - رقیق سازی اسیدها ، گرماسنج

کد شماره 40 - ساخت کلوئید و بررسی خواص آن ها و مقایسه با محلول ها ، تعیین دمای جوش و تیتراسیون

2- زیست شناسی

کد شماره 41 تشریح مغز گوسفند

کد شماره 42- تشریح چشم گاو

کد شماره 43  آشنایی با مدل DNA و RNA و استخراج DNA از سلول های پیاز

کد شماره 44   مشاهده مراحل مختلف میتوز با استفاده از مدل و اسلاید میکروسکوپی مربوط به آن

کد شماره 45   چگونگی مشاهده مخمر نان و برش عرضی بساک پرچم گل در زیر میکروسکوپ

کد شماره 46 مقایسه ساختار پسین در ساقه و ریشه با استفاده از میکروسکوپ

3- فیزیک

کد شماره 47 - الکتروستاتیک  و آزمایش های واندوگراف

کد شماره 48 - معرفی خازن ها و به هم پیوستن آن ها

کد شماره 49 - مدار ساده و اندازه گیری جریان ، اختلاف پتانسیل ، کدگذاری مقاومت ها و استفاده از اهم متر و انواع مقاومت ها شامل رئوستا و مقاومت های رنگی

کد شماره 50 - محاسبه دمای رشته سیم داخل لامپ  ،  تعیین مقاومت داخلی  و  نیرو محرکه  مولد ، به هم پیوستن مقاومت ها  و  اندازه گیری مقاومت معادل

کد شماره 51 - اندازه گیری شدت جریان و اختلاف پتانسیل در مدارهای مختلط ، تک حلقه و چند حلقه