جهت دریافت فایل مورد نظر بروی آن کلیک نمائید.

- فرم مستندات طرح

- قالب گزارش نویسی

- آرم پژوهش سرای رازی

نکات مهم

1- با توجه به عدم عودت طرح ها، طراحان به هنگام ارائه طرح در هر مرحله از جشنواره، نسخه ای از طرح (ترجیحاً اصل طرح) را نزد خود نگهداری نمایند و اصل دست ساخته فقط در موقع دفاع حضوری توسط طراح یا داور مربوط ارائه شود. در ضمن، ارائه نسخه ای از طرح، در هر مرحله از داوری حضوری، توسط داور یا طراح الزامی می باشد.

2- طرح های هنری بایستی در قالب عکس هایی در ابعاد حداکثر A3 و CD ارائه شود و اصل طرح های هنری فقط در موقع دفاع حضوری داوران استانی یا طراحان ارائه گردد. بنابراین، از تحویل یا ارسال اصل طرح های هنری و دست ساخته ها، مگر با درخواست مسئول گروه داوری و اخذ رسید، به دبیرخانه ستاد جشنواره خودداری شود.

مدارک مورد نیاز

1- فرم 3 برگی پرشده با خودکار مشکی همراه با اثر انگشت و امضاء طراحان و مهر و امضاء مدیر دبیرستان ومهرعکس الساقی به فرم توسط دبیرستان

2-پرینت فایل گزارش طرح

3- کپی مدارك و مستندات و ضمائم طرح

4- ارائه فایل word و pdf  گزارش طرح

5- فیلم 5 دقیقه ای دفاعیه طراح/طراحان

6-اسکن عکس طرح (با كیفیت مناسب)

7- اسکن عكس طراحان

8- اسکن و کپی شناسنامه طراحان.

9- درصورت گرفتن نامه تایید از مراکز علمی و صنعتی اصل و اسکن

کلیه شرکت کنندگان موظف هستند مدارک مورد نیاز ذکر شده از بند 4 الی 9 را در سه CD با توجه به نکات زیر تهیه و به قسمت خوارزمی پژوهش سرا ارائه نمایند

CD 1 شامل بند 4 و 5

CD 2 شامل بند6، 7، 8 و 9

CD 3 شامل کلیه موارد 4 الی 9